ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ινστιτούτο στο πλαίσιο της προσφοράς του στην ελληνική γεωργία και στην οικονομία παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιώτες παραγωγούς. Επιπλέον, το ΜΦΙ προσφέρει υπηρεσίες στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ειδικότερα θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας, με τους οποίους δύναται να συνάψει σχετικές συμβάσεις. Τέλος, το Ινστιτούτο παρέχει εκπαιδευτικό έργο στενά συνεργαζόμενο με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και άλλους φορείς που θα ζητήσουν τη συμβολή του. 

Τελευταία ενημέρωση: 1/6/2023