0
Linkedin  Instagram

FP7

Τίτλος: BPI-PlantΗeal (REGPOT, FP-7) “Development of Benaki Phytopathological Institute as a Centre of Excellence in Plant Health and Crop Protection”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: FP7-EU
Διάρκεια: 2009-2013
Το έργο με τίτλο: BPI-PlantΗeal (REGPOT, FP-7) “Development of Benaki Phytopathological Institute as a Centre of Excellence in Plant Health and Crop Protection”, υλοποιήθηκε με συνστονιστή φορέα το ΜΦΙ και είχε ως στόχο την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και τεχνικών ταχείας ταυτοποίησης επιζήμιων οργανισμών με τη χρήση υπερσύχρονων μοριακών μεθόδων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού κατασκευάστηκε και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα, πρότυπο εκπαιδευτικό θερμοκήπιο υψηλής βιοασφάλειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.bpi-plantheal.gr/

Τίτλος: HEROIC (CSA-CA – RIA, Coordination (or networking) actions) “Health and Environmental Risks: Organisation, Integration and Cross-fertilisation of Scientific Knowledge”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: FP7-EU
Διάρκεια: 2011-2014
Το έργο με τίτλο: HEROIC (CSA-CA – RIA, Coordination (or networking) actions) “Health and Environmental Risks: Organisation, Integration and Cross-fertilisation of Scientific Knowledge”, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και είχε ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για την αξιοποίηση της γνώσης που προκύπτει από δύο διαφορετικούς τομείς μελετών και συγκεκριμένα της τοξικολογίας και της οικοτοξικολογίας. Επίσης, στόχος του προγράμματος ήταν η εξασφάλιση της διαφάνειας που απαιτείται στην διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επικοινωνία του κινδύνου και ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού στις ακολουθούμενες διαδικασίες. Επίσης στόχος ήταν η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Κρατών Μελών και Βιομηχανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.heroic-fp7.eu/en/documents/

Tίτλος: BROWSE (CP-FP - Small or medium-scale focused research project) “Bystanders, Residents, Operators and WorkerS Exposure models for plant protection products”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: FP7-EU
Διάρκεια: 2011-2014
Το έργο με τίτλο: BROWSE (CP-FP - Small or medium-scale focused research project) “Bystanders, Residents, Operators and WorkerS Exposure models for plant protection products”, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και είχε ως στόχο την ανασκόπηση, βελτίωση και διεύρυνση των διαθέσιμων μοντέλων εκτίμησης της επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της έκθεσης των ψεκαστών, των εργατών, του αγροτικού πληθυσμού και των παρευρισκομένων. Το BROWSE συνέβαλλε στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 (με τον οποίο αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ καθώς και της Οδηγίας 2009/128/ΕC για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://secure.fera.defra.gov.uk/browse/index.cfm

Tίτλος: BROWSE (CP-FP - Small or medium-scale focused research project) “Bystanders, Residents, Operators and WorkerS Exposure models for plant protection products”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ι.Κ.Υ. - Ε.Ε.
Διάρκεια: 2013-2015
Το έργο με τίτλο: Pest Practice - «Advancing work safety for pest control workers», υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως συντονιστή φορέα και είχε ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των επαγγελματιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών σχετικά με τους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους και την προώθηση ασφαλών πρακτικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η δημιουργία και διανομή ερωτηματολογίου σε επαγγελματίες διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, αρμόδια Υπουργεία και δημόσιους φορείς σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αυτών έθεσαν τις βάσεις για τη συγκέντρωση του κατάλληλου υλικού και τη δημιουργία πιλοτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο το 2015. Επιπλέον η κοινοπραξία του έργου προσάρμοσε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό του έργου Pest Practice σ’ ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον με τη μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Virtual Learning Environment (VLE).
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://training.pestpractice.eu και http://www.pestpractice.eu/index.html

Tίτλος: CO-FREE “Innovative strategies for copper-free low input and organic farming systems”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: FP7-EU Collaborative Project, SME
Διάρκεια: 2013-2014
Το έργο με τίτλο: CO-FREE “Innovative strategies for copper-free low input and organic farming systems”, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και είχε ως στόχο την παραγωγή και προώθηση αειφόρων συστημάτων παραγωγής πατάτας, τομάτας, μήλων και τα σταφύλιών, χαμηλών εισροών, τα οποία δεν θα ενέχουν κινδύνους για το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον από τη χρήση του χαλκού ως προιόντος φυτοπροστασίας. Το πρόγραμμα, μέσα από τη συνεργασία εικοσι ενός ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, εστίασε στην εξεύρεση εναλλακτικών μέσων και τρόπων διαχείρισης σημαντικών ασθενειών (φουζικλάδιο, περονόσπορος) των προαναφερόμενων καλλιεργειών, εφαρμόζοντας νέα τεχνολογία, αναπτύσσοντας νέες ποικιλίες και νέας γενιάς, φυσικής προέλευσης φυτοπροστατευτικά προιόντα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης καταναλωτών, παραγωγικών φορέων και νομοθετών για στρατηγικές αντικατάστασης του χαλκού
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.wur.nl/en/show/cofree.htm

Tίτλος: CO-FREE “Innovative strategies for copper-free low input and organic farming systems”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: FP7-EU
Διάρκεια: 2012-2015
Το έργο με τίτλο PALMPROTECT - “Strategies for the eradication and containment of the invasive pests Rhynchophorus ferrugineus Olivier and Paysandisia archon Burmeister” υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και είχε ως στόχο τη ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση, εκρίζωση, καταπολέμηση και περιορισμό των ξυλοφάγων εντόμων καραντίνας, Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) κν. ρυγχοφόρος των φοινικοειδών και Paysandisia archon Burmeister (Lepidoptera: Castniidae).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.palmprotect.eu

Τελευταία ενημέρωση: 23/2/2024