0
Linkedin  Instagram

LIFE+

Τίτλος: BIODELEAR - LIFE13 ENV/GR/000414, «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς»
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE13 ENV
Διάρκεια: 2014-2019
Το έργο με Ακρωνύμιο «BIODELEAR» και τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δια¬χείρισης για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων. Το πρόγραμμα βασίζεται στην τεχνική της μαζικής παγίδευσης, με ένα νέο οικολογικό και οικονομικό ελκυστικό, το BIODELEAR. Το ΜΦΙ πραγματοποιεί καθόλη τη διάρκεια του έργου έλεγχο των οπωρώνων εσπεριδοειδών στον Κάμπο της Χίου, ως προς τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και φυτορρυθμιστικών ουσιών, στα πλαίσια της ανάπτυξης της ανωτέρω στρατηγικής.

Website: http://www.biodelear.gr
Facebook: https://www.facebook.com/Biodelear

Τίτλος: LIFE CONOPS “Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE+ Environment Policy and Governance (LIFE12 ENV/GR/000466)
Διάρκεια: 01.07.2013-30.11.2019
Το έργο με Ακρωνύμιο «LIFE CONOPS» και τίτλο “Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe”, υλοποιείται με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και αφορά στην αντιμετώπιση και στον τρόπο ελέγχου της εξάπλωσης και της εγκατάστασής κουνουπιών σε όλη την Ευρώπη. Το έργο LIFE CONOPS (www.conops.gr) “Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στην Νότια Ευρώπη” (LIFE12 ENV/GR/000466) συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ Environment Policy and Governance. Το ΜΦΙ είναι ο συντονιστής του έργου, ενώ σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Αρκετά από τα είδη κουνουπιών τα οποία είναι χωροκατακτητικά (invasive mosquito species-IMS) έχοντας εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή επικράτεια βρήκαν ιδανικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν η εγκατάστασή τους η οποία ευνοήθηκε και από την κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες. Το LIFE CONOPS στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των χωροκατακτητικών κουνουπιών (invasive mosquito species-IMS). Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί αφενός ο έλεγχος της εξάπλωσης και της εγκατάστασής τους σε όλη την Ευρώπη και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για τη χώρα μας, τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διασπορά και την εποχιακή διακύμανση των χωροκατακτητικών κουνουπιών κρίνονται απαραίτητα για το σχεδιασμό και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους. Δεδομένου ότι η ορθολογική διαχείριση των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας προλαμβάνει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, σπατάλη δημόσιου χρήματος και φαινόμενα αναποτελεσματικότητας, τα ευρήματα του συγκεκριμένου προγράμματος θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό των έργων που ως στόχο έχουν την ορθή αντιμετώπιση των ασθενειών που μεταδίδουν τα χωροκατακτητικά κουνούπια.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.conops.gr

Τίτλος: SAGE 10-LIFE09 ENV/GR/000302 “Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE
Διάρκεια: 2010-2014
Το έργο με τίτλο: SAGE 10-LIFE09 ENV/GR/000302 “Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives”, υλοποιήθηκε με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και είχε ως στόχο την ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων (Impact Assessment Procedure - ΙΑΡ) που προκύπτουν κατά την καλλιέργεια της ελιάς τόσο όσν αφορά στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Η εφαρμογή της μεθόδου στοχευει ταυτόχρονα στη βελτιστοποίηση της παραγωγής ελιας και ελαιολάδου, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.sage10.gr

Τίτλος: PISA-LIFE13 ENV/ES/000504, “Innovative eco -friendly traps for the control of Pine Lepidoptera in urban and recreational places”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE 13 ENV/ES/000504
Διάρκεια: 2014-2017
Το έργο με τίτλο: PISA-LIFE13 ENV/ES/000504, “Innovative eco -friendly traps for the control of Pine Lepidoptera in urban and recreational places”, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και είχε ως στόχο την εξέταση της αποτελεσματικότητας πρότυπης συσκευής παγίδευσης των προνυμφών των εντόμων Thaumetopoea pityocampa και Dendrolimus pini, σοβαρών εχθρών των Pinaceae στην νότιο και στην βόρειο Ευρώπη αντιστοίχως, σε συνδυασμό με την φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (mating disruption).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://lifepisa.eu

Τίτλος: EcoPest-LIFE 07 ENV/GR/00266 “Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE
Διάρκεια: 2009-2012
Το έργο με τίτλο: EcoPest-LIFE 07 ENV/GR/00266 “Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem”, υλοποιήθηκε με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και είχε ως στόχο την εφαρμογή των αρχών της (τότε) νέας Οδηγίας πλαίσιο, για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στο ευάλωτο στη ρύπανση υδάτινο οικοσύστημα του Κωπαϊδικού πεδίου. Το πρόγραμμα παρείχε τεχνογνωσία στο ΥπΑΑΤ προκειμένου να καταρτίσει το απαιτούμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας στη χώρα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.ecopest.gr

Τίτλος: Hydrosense-LIFE08 ENV/GR/000570 “HydroSense - Innovative precision technologies for optimised irrigation and integrated crop management in a water-limited agrosystem”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE
Διάρκεια: 2010-2012
Το έργο με τίτλο: Hydrosense-LIFE08 ENV/GR/000570 “HydroSense - Innovative precision technologies for optimised irrigation and integrated crop management in a water-limited agrosystem”, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ και είχε ως στόχο τη διαχείριση των υδάτινων πόρων με την εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE08_ENV_GR_000570_LAYMAN_EL.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 23/2/2024