Εργαστήριο ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

To Εργαστήριο Μυκητολογίας ασχολείται με την έρευνα των μυκητολογικών ασθενειών των φυτών με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών και φιλικών στο περιβάλλον στρατηγικών αντιμετώπισής τους. Είναι το επίσημο Εργαστήριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) σε θέματα φυτοϋγείας και παρέχει υπηρεσίες, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα διάγνωσης μυκητολογικών ασθενειών, φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας.

Κύρια πεδία επιστημονικής δραστηριότητας και έρευνας
 • Διάγνωση μυκητολογικών ασθενειών των φυτών και παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών
 • Διενέργεια Αναλύσεων Επικινδυνότητας (Pest Risk Analyses, PRAs) επιβλαβών οργανισμών (καραντίνας) των φυτών με σκοπό την προστασία της φυτοϋγείας, την εξασφάλιση των τροφίμων γεωργικής προέλευσης καθώς και την υποστήριξη της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συμμετοχή στην Επιτροπή Φυτοϋγείας (Panel on Plant Health) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA)
 • Ανάπτυξη νέων ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων διενέργειας Αναλύσεων Επικινδυνότητας (PRAs) για επιβλαβείς οργανισμούς των φυτών. Αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης του κινδύνου εισόδου και εγκατάστασης σε μια νέα περιοχή φυτοπαθογόνων μυκήτων καραντίνας με σκοπό την προστασία της φυτοϋγείας σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη μεθόδων επισκόπησης, παρακολούθησης και δειγματοληψίας καλλιεργειών για τον εντοπισμό φυτοπαθογόνων μυκήτων καραντίνας προς χρήση από φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές και παραγωγούς
 • Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για τον ανίχνευση τυχόν παρουσίας φυτοπαθογόνων μυκήτων καραντίνας στο πλαίσιο των επίσημων επισκοπήσεων καλλιεργειών για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων ταχείας και αξιόπιστης ανίχνευσης και ταυτοποίησης φυτοπαθογόνων μυκήτων με έμφαση στους μύκητες καραντίνας. Δημιουργία διαγνωστικών πρωτοκόλλων για τον Διεθνή Οργανισμό Φυτοπροστασίας (FAO International Plant Protection Convention). Συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση και ταυτοποίηση μυκήτων καραντίνας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Έρευνα σε θέματα βιολογίας, δυναμικής πληθυσμών, εποχιακής και ημερήσιας διασποράς σπορίων φυτοπαθογόνων μυκήτων
 • Έρευνα σε θέματα επιδημιολογίας μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργειών και ανάπτυξης επιδημιών στο χώρο και στο χρόνο με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την έγκαιρη, αποτελεσματική και φιλική στο περιβάλλον αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών των φυτών
 • Διενέργεια εργαστηριακού φυτοϋγειονομικού ελέγχου εισαγόμενων και εγχώρια παραγόμενων φυτών και φυτικών προϊόντων σε εφαρμογή της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας
 • Eπιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε θέματα φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας
 • Θεωρητικά σεμινάρια και πρακτική εκπαίδευση γεωπόνων και φυτοϋγειονομικών ελεγκτών του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε μεθοδολογίες και τεχνικές μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας εισαγόμενων φορτίων φυτών και φυτικών προϊόντων, διάγνωσης μυκητολογικών ασθενειών, ανίχνευσης και ταυτοποίησης μυκήτων καραντίνας
 • Πρακτική εξάσκηση προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε μεθοδολογίες και τεχνικές διάγνωσης μυκητολογικών ασθενειών, απομόνωσης και ταυτοποίησης μυκήτων. Επίβλεψη πτυχιακών μελετών φοιτητών
 • Διατήρηση και εμπλουτισμός της συλλογής καλλιεργειών στελεχών φυτοπαθογόνων μυκήτων του Εργαστηρίου Μυκητολογίας (BPIC), η οποία είναι συνδεδεμένη με το Δίκτυο ΜΙΝΕ (Microbial Information Network in Europe). Διάθεση ταυτοποιημένων στελεχών και καθαρών καλλιεργειών για επιστημονικούς σκοπούς [Πληροφορίες: Δ. Τσιρογιάννης  και Σ. Μιγκάρδου ]

Συλλογές Φυτοπαθογόνων ΜυκήτωνΕπιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου, Γεωπόνος-Μυκητολόγος, Ερευνήτρια A’, Προϊσταμένη Εργαστηρίου
Δρ Ειρήνη Βλουτόγλου, Γεωπόνος-Μυκητολόγος, Ερευνήτρια Β’
Δρ Δημοσθένης Ι. Κίζης, Γεωπόνος-Μοριακός Βιολόγος, Ερευνητής B’
Ελένη Καλογεροπούλου, MSc, Γεωπόνος-Μυκητολόγος, Ειδική Τεχνική Επιστήμονας
Δημήτριος Μ. Τσιρογιάννης, MSc, Γεωπόνος-Μυκητολόγος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Δρ Θεώνη Μαργαριτοπούλου, Γεωπόνος-Μοριακή Βιολόγος
Χρήστος Ε. Κρητικός, MSc
, Γεωπόνος
Αικατερίνη-Ελένη Βήχου, MSc, Γεωπόνος
Ελευθερία Φωτοπούλου, MSc, Γεωπόνος
Μαρία Φραντζέσκα Τριβιζά, Γεωπόνος

Τεχνικοί Βοηθοί
Σοφία Μιγκάρδου
Νικόλαος-Παναγιώτης Λ. Σκλαβούνος

Τελευταία ενημέρωση: 5/8/2022