Εργαστήριο ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το ειδικό φυτοπαθολογικό πεδίο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει, αφενός μεν έρευνα για την απόκτηση βασικών γνώσεων επί των βακτηριολογικών ασθενειών, αφετέρου δε τρέχουσα φυτοπαθολογική εργασία αναφερόμενη στην επίλυση άμεσων προβλημάτων της γεωργικής πράξης (διάγνωση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα βακτήρια ή φυτοπλάσματα, οδηγίες αντιμετώπισης, γνωματεύσεις), καθώς επίσης και σε εκπαιδεύσεις ενημέρωσης γεωπόνων, παραγωγών και φοιτητών.

            

Κύρια πεδία έρευνας σήμερα
 • Μελέτη των σχέσεων αλληλεπίδρασης παθογόνων (βακτηρίων, φυτοπλασμάτων) και φυτών ξενιστών
 • Μελέτη στοιχείων βιολογίας, επιδημιολογίας και βιοποικιλότητας των κυριοτέρων παθογόνων βακτηρίων και φυτοπλασμάτων που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων ταχείας και αξιόπιστης διάγνωσης (τεχνικές μικροσκοπίας, Immunofluorescence, PCR, RFLP, RAPDs, FISH, SDS-PAGE of proteins, Real-Time PCR, μικροσυστοιχίες) φυτοπαθογόνων βακτηρίων και φυτοπλασμάτων. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα διεργαστηριακών δοκιμών (Ring Tests) για παθογόνα βακτήρια
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών και ακίνδυνων για το περιβάλλον βιοτεχνολογικών εργαλείων καταπολέμησης φυτοασθενειών με χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων μοριακής βιολογίας και γενετικής
 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων φυτοπροστασίας με χρήση φυτικών εκχυλισμάτων από παραπροϊόντα της φυτικής παραγωγής και διεγερτών της άμυνας των φυτών που να προάγουν την αειφορική ανάπτυξη και να μειώνουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με αγρο-βιομηχανικούς ρύπους
 • Διερεύνηση πηγών ανθεκτικότητας καλλιεργούμενων φυτών έναντι φυτοπαθογόνων βακτηρίων
 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων για Αναλύσεις Επικινδυνότητας (Pest Risk Analyses, PRA), που περιλαμβάνουν: α) ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου από την είσοδο, εγκατάσταση και διασπορά φυτοπαθογόνων βακτηρίων καραντίνας σε μία νέα περιοχή, β) αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης του κινδύνου
 • Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα με αντικείμενο: τις βακτηριολογικές ασθένειες πυρηνοκάρπων και ακροδρύων, την επαγωγή της άμυνας των φυτών έναντι φυτοπαθογόνων οργανισμών, καθώς και τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο εθνικών προγραμμάτων σε θέματα φυτοϋγείας
Τρέχουσα φυτοπαθολογική εργασία
 • Διάγνωση ασθενειών (δενδρωδών, κηπευτικών, καλλωπιστικών καλλιεργειών καθώς και φυτών μεγάλης καλλιέργειας) που οφείλονται σε φυτοπαθογόνα βακτήρια και φυτοπλάσματα, καθώς και παροχή οδηγιών αντιμετώπισης αυτών προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς
 • Επίσημος φυτοϋγειονομικός εργαστηριακός έλεγχος εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού ή άλλου φυτικού υλικού (κονδύλων πατάτας, σπόρων, μόσχευματων κ.λπ.) για τυχόν προσβολή από βακτήρια και φυτοπλάσματα καραντίνας, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών
 • Επίσημος εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος  Επισκόπησης γεωργικών καλλιεργειών της Χώρας για τη διαπίστωση τυχόν παρουσίας φυτοπαθογόνων βακτηρίων και φυτοπλασμάτων καραντίνας για την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών
 • Σύνταξη μεθοδολογιών επισκόπησης γεωργικών καλλιεργειών και κατευθυντηρίων οδηγιών μακροσκοπικών ελέγχων για χρήση από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές και παραγωγούς, αντίστοιχα, στα πλαίσια του Προγράμματος  Επισκόπησης ή για έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων
 • Διενέργεια Aναλύσεων Eπικινδυνότητας (Pest Risk Analyses, PRAs) αναφορικά με φυτοπαθογόνα βακτήρια καραντίνας, κατόπιν ανάθεσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Οργανισμό Προστασίας Φυτών (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO)
 • Εκπαιδεύσεις: α) Ενημερωτικά σεμινάρια με θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακή εξάσκηση σε γεωπόνους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε θέματα διάγνωσης βακτηριολογικών ασθενειών και φυτοϋγειονομικού ελέγχου. β) Επίβλεψη πρακτικής εξάσκησης και πτυχιακών μελετών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Διατήρηση και εμπλουτισμός της Συλλογής καλλιεργειών φυτοπαθογόνων βακτηρίων απομονωθέντων στην Ελλάδα. Η Συλλογή είναι συνδεδεμένη με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συλλογών Μικροοργανισμών (MINE) και ακολουθεί τους κανόνες του [πληροφορίες: Μαρία Κ. Χολέβα και Χαρίκλεια Καράφλα]

Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Μαρία Κ. Χολέβα, Γεωπόνος-Βακτηριολόγος, Ερευνήτρια Β’, Προϊσταμένη Εργαστηρίου                        
Χαρίκλεια Καράφλα, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Παρασκευάς Ε. Γλυνός, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Δρ Ειρήνη-Φωτεινή Δερβίση, Βιολόγος
Χρυσαυγή Ρέππα, MSc, Γεωπόνος
Ελευθερία Σιδερέα
, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Αθανάσιος Χ. Τόγιας, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Δημήτριος Ν. Περιβολάρης, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Γεωργία Κολλιοπούλου, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος
Ιωάννης Η. Λουλακίδης, Τεχνικός Βοηθός

   

 

Τελευταία ενημέρωση: 1/6/2023