Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δραστηριότητες

Σήμερα οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και των βιοκτόνων για έγκριση κυκλοφορίας τους στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και  στην έρευνα και εκπόνηση προγραμμάτων.

Η αποτελεσματικότητα των φπ για τον έλεγχο των διαφόρων προβλημάτων των καλλιεργούμενων φυτών είναι αυτή που σχετίζεται κυρίως με την ωφέλεια από τη χρήση τους στη γεωργική πράξη. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των φπ, διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση τους και πληροφορεί τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων και το γεωπόνο μέσω της ετικέτας για το φάσμα δράσης τους και τις προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής τους στις συνθήκες της χώρας μας. Το έργο του Εργαστηρίου Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Γεωργικών Φαρμάκων, εκτός από τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των φπ είναι εστιασμένο στην ανάπτυξη συστημάτων χαμηλών εισροών φπ και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ή και εναλλακτικών συστημάτων αντιμετώπισης των προβλημάτων των καλλιεργειών με κανόνες και κριτήρια που διέπονται από τη σύγχρονη αντίληψη της αειφόρου γεωργίας.
Σχετικά με τα Βιοκτόνα διενεργείται ο βιολογικός έλεγχος (πεδίο δράσης, τρόπος χρήσης, αποτελεσματικότητα κλπ.) όπως προβλέπεται από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία και συντάσσονται σχετικές ειδικές εκθέσεις για την έγκριση ή τροποποίηση της έγκρισης κυκλοφορίας τους, στη χώρα μας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Παράλληλα πραγματοποιούνται μελέτες προβλημάτων που σχετίζονται με τα έντομα ή άλλα αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας αναγνώριση δειγμάτων και παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων προς Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.Το Εργαστήριο διαθέτει οργανωμένο εντομοτροφείο με εκτροφές επιβλαβών και ωφέλιμων εντόμων και εντόμων υγειονομικής σημασίας (σημαντικά είδη κουνουπιών, σκόρων κ.α.) με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αλλά και την παροχή εντομολογικού υλικού σε φορείς ή εταιρείες που πραγματοποιούν σχετικά πειράματα.
Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ομάδες εργασίας ή συσκέψεις εμπειρογνωμόνων του Υπ.Α.Α.Τ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και άλλων Φορέων ή Οργανισμών για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα.

Κύρια πεδία έρευνας σήμερα

Οι κύριοι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου σχετίζονται με:

  • Τη μελέτη της αποτελεσματικής και ορθής χρήσης των φπ στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών και της αειφόρου γεωργίας.
  • Τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ασθενειών και εχθρών των φυτών με τη χρήση φπ φυσικής προέλευσης και χαμηλού κινδύνου σε συνδυασμό με άλλα μέσα (ανθεκτικές ποικιλίες, βελτιωτικά εδάφους, ωφέλιμα έντομα, παγίδευση κλπ) στη κατεύθυνση προώθησης στη χώρα μας των συστημάτων χαμηλών εισροών
  • Τη μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών ασθενειών όπως το ωίδιο και η τεφρά σήψη της τομάτας στο θερμοκήπιο.
  • Τη μελέτη της επίδρασης φπ σε ωφέλιμα αρθρόποδα σε συνάρτηση με τη χρησιμοποίησή τους ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των καλλιεργειών (βιο-δοκιμές στο Εργαστήριο).
  • Τη μελέτη της βιολογίας, συμπεριφοράς και αλληλεπιδράσεων ωφέλιμων αρθρόποδων (παρασιτοειδή και αρπακτικά) τόσο με τους ξενιστές τους (επιβλαβή έντομα των καλλιεργούμενων φυτών) όσο και μεταξύ διαφόρων ειδών παρασιτοειδών και αρπακτικών. Ο πειραματισμός για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ παρασιτοειδών εστιάζεται κυρίως στον επιπαρασιτισμό και τον πολυπαρασιτισμό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των παρασιτοειδών ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης.
  • Tη μελέτη της βιολογίας, εξάπλωσης και οικολογίας των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας καθώς και των ουσιών ή μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή τους.
  • Μελέτη της αποτελεσματικότητας ουσιών φυσικής προέλευσης (π.χ. φυτικά εκχυλίσματα ή αιθέρια έλαια) με εντομοκτόνο, ελκυστική ή απωθητική δράση εναντίον των κουνουπιών με σκοπό τη χρήση τους σε σχετικά προγράμματα αντιμετώπισης με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
  •  Διενέργεια εργαστηριακών βιοδοκιμών για των έλεγχο της αποτελεσματικότητας βιοκτόνων προϊόντων καθώς και τη διαπίστωση πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα καταπολέμησής τους. 
  • Μελέτη του προβλήματος των κουνουπιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισής του. 
  • Παρακολούθηση της παρουσίας και εξάπλωσης, νέων για τη χώρα μας ειδών κουνουπιών, με σημαντική υγειονομική σημασία (π.χ. ασιατικό κουνούπι τίγρης) με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων δειγματοληψίας. Μελέτη της βιοοικολογίας και των μεθόδων καταπολέμησής τους. 

Η παραπάνω έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ανταγωνιστικών ευρωπαικών και εθνικών προγραμμάτων.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Γεωργικών Φαρμάκων μετέχει σε  εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η επίβλεψη φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη διενέργεια πρακτικής εξάσκησης, η επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, η επίβλεψη εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών φοιτητών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και η κατάρτιση  αγροτών και γεωπόνων σε θέματα αποτελεσματικότητας φπ και βιοκτόνων αλλά και διδασκαλία στα πλαίσια επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων ή διενέργεια σχετικών ομιλιών σε ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου
Δρ Φιλίτσα Καραμαούνα, Γεωπόνος-Εντομολόγος, Ερευνήτρια Β', Προϊσταμένη Εργαστηρίου
Δρ Αθανάσιος Κ. Γιατρόπουλος, Γεωπόνος-Εντομολόγος, Ερευνητής Γ΄
Δρ Λεωνίδας Π. Οικονόμου, Γεωπόνος, Ερευνητής Γ΄
Δρ Φίλιππος Ν. Μυλωνάς, Γεωπόνος-Ζιζανιολόγος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ΄
Θεοδώρα Νικολοπούλου, MSc, Γεωπόνος, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Γ΄

Δρ Στυλιανός Λ. Μπούρας, Γεωπόνος
Μαρία Σαμαρά, MSc, Γεωπόνος
Μαρία Λυκογιάννη, MSc, Γεωπόνος
Αργυρώ Αμπατζή, MSc, Γεωπόνος
Μυρτώ Μπάρδα, MSc, Γεωπόνος 

Τελευταία ενημέρωση: 5/8/2022