Μη Ανταγωνιστικά

Μη Ανταγωνιστικά Επιστημονικά και Ερευνητικά

1. «Έλεγχος και Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών Προϊόντων», συνεχιζόμενο πρόγραμμα ως Εθνική Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης, υλοποιούμενο από 1977.
2. «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων», συνεχιζόμενο πρόγραμμα ως Εθνική Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης, υλοποιούμενο από 1977.
3. «Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων», συνεχιζόμενο πρόγραμμα ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.
4. «Εργαστηριακός έλεγχος Αγοράς γεωργικών φαρμάκων», συνεχιζόμενο πρόγραμμα ως Κεντρικό Εθνικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων.
5. «Επισκοπήσεις (Surveys) για την αναγνώριση προστατευμένων ζωνών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας», συνεχιζόμενο πρόγραμμα ως Συντονιστής Φορέας.
6. «Πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».
7. «Βιολογική Καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) σε περιοχές της Ελλάδος με εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis».
8. «Βιολογική Καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου με εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis».
9. «Βιολογική Καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) σε περιοχές της Ελλάδος με νεοεμφανιζόμενες εστίες με την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis».
10. «Αντιμετώπιση του προβλήματος της Ενδόσηψης των σύκων στην περιοχή του Μαρκόπουλου Μεσογαίας».
11. «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση παρουσίας παθογόνων οργανισμών σε πολλαπλασιαστικό υλικό δενδρωδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ».

Τελευταία ενημέρωση: 17/1/2020