0
Linkedin  Instagram  Facebook

Horizon

Τίτλος: Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon 2021
Ημερομηνία Έναρξης:1/6/2022
Διάρκεια:5 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «IDAlert» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας σειράς καινοτόμων Πανευρωπαϊκών δεικτών για την παρακολούθηση του κινδύνου εμφάνισης συγκεκριμένων ασθενειών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία ζώων, ανθρώπων αλλά και περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν καινοτόμα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας όσο και η άμβλυνση τυχόν κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι δείκτες και τα εργαλεία θα προκύψουν από κοινού μέσω της πολυεπίπεδης εφαρμογής καινοτόμων μεθοδολογιών και της ροής των υφιστάμενων αλλά και των νέων δεδομένων από την επιστήμη των πολιτών (https://mosquitoalert.conops.gr/). Αξιοποιώντας όλα τα παραγόμενα καινοτόμα εργαλεία θα δημιουργηθούν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις ανάγκες προσαρμογής σ΄ αυτήν, τηρώντας τις αρχές της IPCC, με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Website: https://idalertproject.eu/
Συντονιστής φορέας:Umea University (UmU)
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Universidad Autonoma de Barcelona, Irideon Sl, Universitat Pompeu Fabra, Helmholtz-Zentrum hereon Gmbh, Universitatsklinikum Heidelberg, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Stichting International Red Cross Red Crescent Centre on Climate Change and Disaster Preparedness, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, M.P, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputacion, Universitaet Leipzig, Three O’clock, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh, Agencia de Salut Publica de Barcelona, University College London, London School of Economics and Political Science.
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης
Avocado

Τίτλος: Eco-Epidemiological Intelligence for early Warning and response to mosquito-borne disease risk in Endemic and Emergence settings
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon 2022
Ημερομηνία Έναρξης:1/1/2023
Διάρκεια:4 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «E4WARNING» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-09. Σκοπός του έργου είναι δια μέσου της διεπιστημονικότητάς του να συμβάλει με καινοτόμο τρόπο στην εφαρμογή της «Ενιαίας Yγείας» (One Health) που απαιτείται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των ζωοανθρωπονόσων που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, των κουνουπιών που μεταφέρουν ασθένειες, των δεξαμενών ασθενειών και του περιβάλλοντος, θα αξιοποιηθούν στην παραγωγή μοντέλων πρόβλεψης του κινδύνου των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμίως συνδεδεμένο περιβάλλον. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια (Mosquito-Borne Diseases – MBDs) μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στη δημόσια υγεία και γενικότερα στην κοινωνία. Αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο της συνολικής επιβάρυνσης των ασθενειών που μεταδίδονται με διαβιβαστές και οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού με 700.000 θανάτους ετησίως. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ασθένειες που προκαλούνται από τον ιό του δάγκειου πυρετού (DENV), τον ιό chikungunya (CHIKV), από τον ιό Zika (ZIVK), τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) και τον ιό Usutu (USUV). Η εξάπλωση των ασθενειών αυτών στην Ευρώπη διευκολύνεται τόσο από τα ιθαγενή όσο και από τα χωροκατακτητικά κουνούπια που λειτουργούν ως διαβιβαστές. Το γένος Culex περιλαμβάνει τους κύριους διαβιβαστές των WNV και USUV, ενώ το γένος Aedes περιλαμβάνει τους διαβιβαστές υων DENV, CHIKV και ZIKV. Οι πληθυσμοί όλων αυτών των διαβιβαστών επηρεάζεται άμεσα από τις αλλαγές στη χρήση γης, στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και σε κοινωνικούς και κλιματικούς παράγοντες. Website: https://www.e4warning.eu/
Συντονιστής φορέας:Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Irideon SL, Avia-GIS NV, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften EV, Agencia de Salut Pública de Barcelona, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Environmental Research Group Oxford Limited, HR Wallingford Limited, University of Oxford (chancellor, masters and scholars).
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης

Τίτλος:Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon Europe
Ημερομηνία Έναρξης:1/5/2022
Διάρκεια:7 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «PARC» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 45,18% από το Horizon Europe. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης είναι να προωθηθεί η καινοτομία στην αξιολόγηση του κινδύνου από τη χρήση χημικών και έτσι να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση και διαχείριση χημικών, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω ενός μη-τοξικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ‘Πράσινης Συμφωνίας’. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω της παραγωγής νέων δεδομένων, γνώσεων και καινοτόμων μεθόδων, της δημιουργίαςδικτύων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των σημερινών, αναδυόμενων και νέων προκλήσεων στο πεδίο της ασφαλούς χρήσης χημικών. Καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης PARC θα υπάρχει συνεχής συνεργασία των επιστημόνων που είναι αρμόδιοι και έχουν την τεχνογνωσία για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου από χημικές ουσίες με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ‘αξιολόγηση κινδύνου με εργαλεία της επόμενης γενιάς’ με τελικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ και σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Website: https://www.eu-parc.eu/
Συντονιστής φορέας:ANSES (Γαλλία)
Συμπράττοντες Φορείς:200 φορείς από 28 χώρες
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Κυριακή Μαχαίρα

Τίτλος:In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon 2020
Ημερομηνία Έναρξης:1/9/2019
Διάρκεια:4,5 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «OFF-Season FF-IPM» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του H2020 New and emerging risks to plant health. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών ειδών διπτέρων της οικογένειας Tephritidae που συγκαταλέγονται στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επιβλαβών οργανισμών που ανιχνεύονται σε φορτία εισαγωγής φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες στην Ε.Ε.. Το αντικείμενο μελέτης είναι η απόκτηση βασικής γνώσης της βιο-οικολογίας τριών ειδών Διπτέρων της οικογένειας Terhritidae, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ ως οργανισμοί καραντίνας. Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν: Α. Η δυνατότητα των ειδών να επιβιώνουν σε ακραίες για αυτά περιβαλλοντικές συνθήκες, με σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητά τους να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους και να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Β. Η χρήση τεχνολογιών για την έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας προσβολής σε φρούτα και η ανίχνευση νέων πληθυσμών σε νέο εισαχθείσες περιοχές με τεχνικές αυτοματοποιημένων παγίδων και αναγνώρισης των πτητικών που παράγουν τα προσβεβλημένα φρούτα. Γ. Ανάπτυξη σύγχρονων μοντέλων εκτίμησης της δυνατότητας διασποράς των εντόμων αυτών.
Website: https://fruitflies-ipm.eu/
Συντονιστής φορέας:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Universita degli studi del Molise, Universitat Jaume I de Castellon, Stellenbosch University, Agricultural Research Organization, Royal Museum for Central Africa, Austrian Agency for Health and Food Safety, R&D for site-tuned IPM & pest -resilient landscape, Agriculture Research Centre for international Development, Citrus Research International, China Agricultural University, Cervantes LTD, Instituto Universitatio de Lisboa, University of California, Davis UC-Davis, Mercato Ingrosso Afroalimentare Cuneo, Plants production & marketing board, Rothamsted Research Limited, PCA technologies srl, E-NEMA GESELLSCHAFT FUER BIOTECHNOLOGIE UND BIOLOGISCHEN PFLANZENSCHUTZ mbH, ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA, R&DO LIMITED, Corvus, INSILICO-IPM, SVEUCILISTE U SPLITU
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς

Τίτλος:European partnership on accelarating farming systems - agroecology living labs and research infrastructures
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Horizon
Ημερομηνία Έναρξης:1/1/2024
Διάρκεια:7 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «AGROECOLOGY» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρο και με χρηματοδότηση από 60% έως και 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon). Σκοπός του έργου είναι να κινητοποιήσει βασικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, φορέων χρηματοδότησης, ερευνητικών οργανισμών, περιφερειών, τοπικών αρχών, ερευνητικών υποδομών, ζωντανών εργαστηρίων, αγροτών, συμβούλων, βιομηχανίας, καταναλωτών κλπ. σε θέματα αγροοικολογίας, με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου υφιστάμενων και νέων “living lab” εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών σε θέματα αγροοικολογίας και το συντονισμό μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της αγροοικολογίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών της.
Website: underconstruction
Συντονιστής φορέας:Jülich
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Aarhus University, AGES, Agroscope, ANR, BLE, BMBF, CIRAD, CNRS, CREA, CSIC-UPV, DBFZ, FBN, FCT, FUNDECYT-PCTEX, INRAE, IFVCNS, INVIAN, LUKE, LifeWatch, ERIC, MASAF, ÖMKi, PTJ, TAGEM,USB, UTB, VEGEPOLYS, VALLEY, ZALF, Thünen Institute, ULiege-GxABT
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς

Τίτλος: Strengthening Phytosanitary Research Programming and collaboration: From European to Global Phytosanitary Research Coordination
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Horizon
Ημερομηνία Έναρξης: 1/1/2024
Διάρκεια: 3 έτη
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon. Χτίζοντας τα θεμέλια που αναπτύχθηκαν από το αυτό-χρηματοδοτούμενο δίκτυο Euphresco, το πρόγραμμα EUPHRESCO III στοχεύει στην ενίσχυση συντονισμού της φυτοϋγειονομικής έρευνας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και επιπλέον θέτει τις βάσεις για ένα παγκόσμιο συντονισμό της φυτοϋγειονομικής έρευνας, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στον σκοπό αυτό. Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: • Ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής ατζέντας με μεσοπρόθεσμες (5-10 έτη) προτεραιότητες φυτοϋγειονομικής έρευνας. Η ατζέντα θα καθορίζει δραστηριότητες προγραμματισμού φυτοϋγειονομικής έρευνας για τους εταίρους του προγράμματος και θα τους υποστηρίζει για την αντιμετώπιση εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, μέσω συνεργειών μεταξύ περιφερειών/ηπείρων σε παγκόσμιο επίπεδο. • Διοργάνωση κοινών προσκλήσεων για κοινές ερευνητικές προτεραιότητες, ώστε να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία μέσω ανάθεσης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες των φορέων που χρηματοδοτούν την έρευνα και εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής. • Ανάπτυξη και δοκιμή μοντέλων για τη διακυβέρνηση, τη δομή και τη λειτουργία παγκόσμιου δικτύου συντονισμού φυτοϋγειονομικής έρευνας. Θα καταρτιστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου για τον συντονισμό της φυτοϋγειονομικής έρευνας. • Αλληλεπίδραση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και προώθηση ανταλλαγής της γνώσης, συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος, κοινής ανάπτυξης, διάδοσης και υιοθέτησης των αποτελεσμάτων.
Website: -
Συντονιστής φορέας: European Plant Protection Organisation (EPPO)
Συμπράττοντες Φορείς: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), Service Public Federal Sante Publique Sécurité De La Chaîne Alimentaire et Environnement (BHTC), Eigen Vermogen Van Het Instituut Voor Landbouw- En Visserijonderzoek (EV ILVO), Croatian Agency for Agriculture and Food (HAPIH), Landbrugsstyrelsen, Maaeluministeerium (MEM), Agence Nationale Chargée de la Sécurité Sanitaire de L'alimentation de l'environnement et du Travail (ANSES), Agdia-EMEA (AGDIA), National Food Agency (LEPL), Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Libera Università di Bolzano (UNIBZ), Mediterranean Phytopathological Union (MPU), Ministry of Agriculture, Food independency and Forests (MASAF), Centro Internazionale Di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM-IAMB), Valstybinė Augalininkystės Tarnyba Prie Žemės Ūkio Ministerijos (VAZUM), Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit (NVWA), The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited (PRF), Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Główny Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa (GIORIN), Instituto Nacional De Investigação Agrária E Veterinária (INIAV), Ministerstvo Pôdohospodárstva A Rozvoja Vidieka Slovenskej Republiky, ABIOPEL SL, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (INIA-CSIC), Statens Jordbruksverket (JV), Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI), Ministry of Agriculture and Forestry (TARIMORMAN), Agency of Plant Protection and Quarantine under the Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan (KHA), CAB International (CABI), Plant Biosecurity Research Initiative (PBRI), Canadian Food Inspection Agency (CFIA), BIOREBA AG, Eidgenössische Departement für Wirtschaft Bildung und Forschung (WBF), International Seed Federation (ISF), Scottish Government (SG), The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United States Department of Agriculture (USDA)
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου

Τελευταία ενημέρωση: 18/7/2024