LIFE+

Τίτλος: BIODELEAR - LIFE13 ENV/GR/000414, «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς»
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE13 ENV
Διάρκεια: 2014-2019
Το έργο με Ακρωνύμιο «BIODELEAR» και τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δια¬χείρισης για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων. Το πρόγραμμα βασίζεται στην τεχνική της μαζικής παγίδευσης, με ένα νέο οικολογικό και οικονομικό ελκυστικό, το BIODELEAR. Το ΜΦΙ πραγματοποιεί καθόλη τη διάρκεια του έργου έλεγχο των οπωρώνων εσπεριδοειδών στον Κάμπο της Χίου, ως προς τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και φυτορρυθμιστικών ουσιών, στα πλαίσια της ανάπτυξης της ανωτέρω στρατηγικής.

Website: http://www.biodelear.gr
Facebook: https://www.facebook.com/Biodelear

Τίτλος: ClimaMed - LIFE17 CCM/GR/000087, “Innovative Technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE17 CCM
Διάρκεια: 2018-2022
Το έργο με Ακρωνύμιο «ClimaMed» και τίτλο “ Innovative Technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”, υλοποιείται με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας, 3ου επιπέδου (Tier-3), μέτρησης αερίων θερμοκηπίου από τον γεωργικό τομέα, με χρήση τεχνολογίας LIDAR καθώς και υπολογισμού των διαχρονικών μεταβολών της οργανικής ουσίας του εδάφους σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.
Το έργο υλοποιείται σε 15 πιλοτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, η εφαρμογή του όμως θα έχει Ευρωπαϊκή διάσταση καθώς προβλέπεται να αναπτυχθούν (1) μεθοδολογία/τεχνολογία μέτρησης αερίων θερμοκηπίου στο χωράφι με απλό και οικονομικό εξοπλισμό με εφαρμογή τεχνολογίας LIDAR και ψηφιακής (δορυφορικής) απεικόνισης καθώς και (2) διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης των εκπομπών ανά εκμετάλλευση (χωράφι).
Καθώς θα είναι πλέον εφικτή η μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο χωραφιού, το έργο θα προσφέρει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και στις κυβερνητικές/περιφερειακές αρχές και άλλων Μεσογειακών/Ευρωπαϊκών χωρών:
1. Μέτρηση, τεκμηρίωση και χρονική μεταβολή των εκπομπών του γεωργικού τομέα της χώρας σε αντίθεση με την εκτίμηση των εκπομπών που πραγματοποιείται σήμερα (με εφαρμογή υπολογιστικής μεθόδου επιπέδου Tier-1).
2. Χαρακτηρισμό των παραγωγών ανάλογα με τις εκπομπές αερίων από τις εκμεταλλεύσεις τους και χάραξη πολιτικής επιδοτήσεων για περαιτέρω μείωση των αερίων θερμοκηπίου.
3. Απόλυτη, και όχι κατ’ εκτίμηση, τεκμηρίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σκεπτικού λήψης αποφάσεων χορήγησης επιδότησης στους παραγωγούς για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματός τους.
4. Προσδιορισμό των αιτιών σε παραγωγούς με αυξημένες εκπομπές καθώς θα είναι πλέον απόλυτα εντοπισμένες οι εκμεταλλεύσεις με μεγάλες εκπομπές.
5. Σύγκριση γεωργικών πρακτικών (π.χ. χρόνος και δοσολογία εφαρμογής λιπασμάτων, ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων στο χωράφι, κ.α.) ανάλογα με το αποτύπωμά τους και προώθησής τους ως ορθές γεωργικές πρακτικές. Θα είναι επίσης εφικτός ο καθορισμός εθνικού σήματος πιστοποίησης μειωμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο θα μπορούν να φέρουν τα προϊόντα.
6. Τεκμηρίωση εναρμόνισης του γεωργικού τομέα της χώρας με την Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα.
Δικαιούχος Συντονιστής: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Δικαιούχοι:
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Δ/νση Αποβλήτων και Κλιματικής Αλλαγής
• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
• Πολυτεχνείο Κρήτης
• Green products-Ελλάδα
• Envitech – Κύπρος
• University Miguel Hernández de Elche-Ισπανία
• Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola-Ιταλία
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://life-climamed.eu

Τίτλος: LIFE CONOPS “Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE+ Environment Policy and Governance (LIFE12 ENV/GR/000466)
Διάρκεια: 01.07.2013-30.11.2019
Το έργο με Ακρωνύμιο «LIFE CONOPS» και τίτλο “Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe”, υλοποιείται με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και αφορά στην αντιμετώπιση και στον τρόπο ελέγχου της εξάπλωσης και της εγκατάστασής κουνουπιών σε όλη την Ευρώπη. Το έργο LIFE CONOPS (www.conops.gr) “Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στην Νότια Ευρώπη” (LIFE12 ENV/GR/000466) συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ Environment Policy and Governance. Το ΜΦΙ είναι ο συντονιστής του έργου, ενώ σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Αρκετά από τα είδη κουνουπιών τα οποία είναι χωροκατακτητικά (invasive mosquito species-IMS) έχοντας εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή επικράτεια βρήκαν ιδανικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν η εγκατάστασή τους η οποία ευνοήθηκε και από την κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες. Το LIFE CONOPS στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των χωροκατακτητικών κουνουπιών (invasive mosquito species-IMS). Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί αφενός ο έλεγχος της εξάπλωσης και της εγκατάστασής τους σε όλη την Ευρώπη και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για τη χώρα μας, τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διασπορά και την εποχιακή διακύμανση των χωροκατακτητικών κουνουπιών κρίνονται απαραίτητα για το σχεδιασμό και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους. Δεδομένου ότι η ορθολογική διαχείριση των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας προλαμβάνει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, σπατάλη δημόσιου χρήματος και φαινόμενα αναποτελεσματικότητας, τα ευρήματα του συγκεκριμένου προγράμματος θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό των έργων που ως στόχο έχουν την ορθή αντιμετώπιση των ασθενειών που μεταδίδουν τα χωροκατακτητικά κουνούπια.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.conops.gr

Τίτλος: LIFE17 ENV/GR/000387: LIFE PureAgroH20 “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE, EC
Διάρκεια: 2018-2021
Το έργο με Ακρωνύμιο «LIFE PureAgroH20» και τίτλο “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water”, υλοποιείται με συντονιστή φορέα το ΜΦΙ και αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου λύσης για την απορρύπανση των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τις αγρο-βιομηχανίες κατά τις διεργασίες επεξεργασίας φρούτων και νωπών κηπευτικών, καθώς και στην απαίτηση εξοικονόμησης νερού και ενέργειας μέσω επεξεργασίας και ανακύκλωσής του από ενεργειακά αυτόνομα συστήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.lifepureagroH2o.com, https://mailchi.mp/3e84d996480f/vd6b724nhz-september2019
Twitter: https://twitter.com/pureagroh2o
Facebook: https://www.facebook.com/lifepureagroh2o

Τελευταία ενημέρωση: 17/1/2020