0
Linkedin  Instagram

ΠΑΑ

http://www.agrotikianaptixi.gr/el

Τίτλος «Σύστημα Εντοπισμού της Εξάπλωσης του Βακτηρίου Xylella fastidiosa μέσω δορυφορικών εικόνων»
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διάρκεια: 5/2023 – 5/2025

Το έργο με ακρωνύμιο «XYLELLA» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.), είναι η δημιουργία ενός συστήματος για τον έγκαιρο εντοπισμό ελαιόδεντρων που έχουν προσβληθεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa (Xf), μέσω της επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και την Τηλεπισκόπηση. Η πιλοτική ανάπτυξη του συστήματος εντοπισμού του βακτηρίου Xylella fastidiosa θα πραγματοποιηθεί στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και στην Καλαμάτα (Περιφέρεια Πελοποννήσου) καθώς και στη Ζάκυνθο (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), σε καλλιέργειες ελαιόδεντρων που διαθέτουν για το σκοπό αυτό οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο σχήμα της Επιχειρησιακή Ομάδας.
Website: www.xylella-satdetect.eu

Τίτλος:  Άμπελος- Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών της αμπέλου
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διάρκεια: 2023-2025

Το έργο με ακρωνύμιο «ΑΜΠΕΛΟΣ» έχει ενταχθεί στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση πληθυσμών του εντόμου Drosophila suzukii και η εφαρμογή της μεθόδου μαζικής παγίδευσης και θανάτωσης πληθυσμών με τη χρήση νέων προσελκυστικών σε καλλιέργεια αμπελιού. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μειώνεται σημαντικά η χρήση εντομοκτόνων, ιδιαίτερα κοντά στην περίοδο συγκομιδής, οδηγώντας σε αρκετά μειωμένο κίνδυνο παρουσίας υπολειμμάτων στο τελικό προϊόν. Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα φυτοπροστασίας, στην εξασφάλιση ποιοτικής παραγωγής και στην ενσωμάτωση καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων στην καλλιέργεια του αμπελιού.
Website: www.ampelos-ipm.gr
Συντονιστής φορέας: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Δικαιούχοι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτήμα Γεροβασιλείου Α.Ε.

Τίτλος:  Διαχείριση Εντομολογικών και Φυτοπαθολογικών Εξάρσεων, Προσβολών και Εισβολών Στην Καλλιέργεια Του Αβοκάντο
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διάρκεια: 2023-2025

Το έργο με ακρωνύμιο «AVOCADO» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο υπομέτρο 16.1 – 16.5 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” και ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020». Σκοπός του έργου είναι η οργανωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας του αβοκάντο μέσω πρακτικών και εργαλείων για την καταγραφή και την ολοκληρωμένη διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών του αλλά και την παραγωγή ελεγμένου πολλαπλασιαστικού υλικού διαθέσιμου στους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εξοικειωθεί ο παραγωγός αβοκάντο στους ήδη υπάρχοντες εχθρούς και φυτοπαθογόνα καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία, τον περιορισμό των άσκοπων και άκαιρων επεμβάσεων με αγροχημικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα θα προετοιμάσει τους καλλιεργητές στην αντιμετώπιση νέων-αναδυόμενων, λόγω κλιματικής αλλαγής, εχθρών και ασθενειών.
Website: www.avocadoinfo.gr
Συντονιστής φορέας: Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Συμπράττοντες Δικαιούχοι: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αγροτικός Συνεταιρισμός παραγωγών βιολογικών προϊόντων Χανίων
Σύντομη περιγραφή του έργου
Avocado

Τίτλος: Σύστημα λήψης αποφάσεων επαναχρησιμοποίησης οργανικών υλικών σε καλλιεργούμενα εδάφη του Ν. Ευβοίας
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ημερομηνία Έναρξης: 1/1/2023
Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο με ακρωνύμιο «e-REUSE» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΠΑΑ ΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.5. Το έργο αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης στη γεωργία οργανικών παραπροϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (γεωργικού και κτηνοτροφικού), την απουσία σχεδίου παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης καλλιεργούμενων εκτάσεων, την ανάγκη βελτίωσης καλλιεργούμενων εκτάσεων όσον αφορά στην αύξηση της οργανικής ουσίας, στην ελάττωση χρήσης χημικών λιπασμάτων και στην προστασία των εδαφών, την απουσία κέντρου παρακολούθησης καλλιεργειών και την παροχή καλλιεργητικών συμβουλών. Η δημιουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης Καλλιεργούμενων Εκτάσεων (ΚεΔΚΕ), όπως προβλέπει το έργο, με τη μορφή ψηφιακής πλατφόρμας, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλει: 1. Στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού τοπικού δικτύου μεταξύ των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και οργανικών παραπροϊόντων, προωθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (τα απόβλητα μιας παραγωγικής διαδικασίας γίνονται πρώτες ύλες μιας άλλης). 2. Στην οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών, άμεσα μέσω μείωσης του κόστους παραγωγής και έμμεσα μέσω βελτίωσης και προστασίας της ποιότητας του εδάφους Website: https://e-reuse.eu/
Συντονιστής φορέας: Green Projects
Συμπράττοντες Φορείς: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αγρόκτημα Κελαϊδίτης, Αγγελάκης Βιομηχανική και Πτηνοτροφική
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ: Δρ Μαρία Ντούλα

Τίτλος: Δημιουργία προβασικών, βασικών και πιστοποιημένων φυτειών ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020
Ημερομηνία Έναρξης: 22/2/2023
Διάρκεια: 3 έτη

Το έργο με ακρωνύμιο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΠΑΑ ΜΕΤΡΟ 16. Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση και παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελιάς, εσπεριδοειδών και συκιάς Ξεκινώντας από τις υφιστάμενες μητρικές φυτείες του επίσημου διατηρητή των φυτικών ποικιλιών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) θα δημιουργηθούν για τις πιο σημαντικές ελληνικές ποικιλίες οι πρώτες υποψήφιες προβασικές φυτείες στα Χανιά (ελιά και εσπεριδοειδή) και στην Καλαμάτα (συκιά), στη συνέχεια μητρικές φυτείες σε δύο φυτώρια (ελιά και εσπεριδοειδή: Πάγκαλος στο Ηράκλειο, και συκιά: Σαλής στην Κόρινθο) και τελικά πιστοποιημένες φυτείες στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καβουσίου στο Ν. Λασιθίου. Σε όλα τα στάδια, η ποικιλιακή γνησιότητα και η υγεία των φυτών θα εξασφαλίζεται με ελέγχους από εξειδικευμένα εργαστήρια (ΜΦΙ, ΓΠΑ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με βάση τη νομοθεσία που προβλέπεται για την πιστοποίηση. Τέλος, η μέγιστη ενεργοποίηση των ωφελούμενων και η διάδοση των αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί με δράσεις, ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό ενημέρωσης και κατάρτισης από δύο φορείς εθνικής εμβέλειας, την Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος και την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, ενώ βασικές ελληνικές ποικιλίες ελιάς θα αξιολογηθούν για αντοχή στο πλέον ζημιογόνο παθογόνο καραντίνας Χylella fastidiosa από το Ιταλικό ερευνητικό κέντρο CNR (διεθνές σημείο αναφοράς στον συγκεκριμένο τομέα). Website: -
Συντονιστής φορέας: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Συμπράττοντες Φορείς: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αγροτικός Σύνδεσμος Καβουσίου, Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδας, Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, Φυτώριο Πάγκαλος, Φυτώριο Σαλής, AgroΑναπτυξιακή, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (UNIΤ OF BARI)
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ: Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη

Τίτλος: Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης καλλιέργειας και αύξησης ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή κελυφωτών φιστικιών στον Ν. Φθιώτιδας
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ημερομηνία Έναρξης: 1/1/2023
Διάρκεια: 3 έτη

Το έργο με ακρωνύμιο «Innovagro» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΠΑΑ ΜΕΤΡΟ 16. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας με σκοπό την προσαρμογή των καλλιεργητών κελυφωτού φιστικιού και των συνεταιρισμών τους στις απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών με: 1. Εφαρμογή, μέσω ψηφιακών εργαλείων, αειφόρων πρακτικών καλλιέργειας, 2. Ψηφιακό έλεγχο εισροών και εκροών των καλλιεργειών και συνεπώς έλεγχο της εναρμόνισης των παραγωγών με τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν οι συνεταιρισμοί. 3. Ανάπτυξη σχεδίου παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιοτικής κατάστασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, όσων αφορά στην αύξηση της οργανικής ουσίας, στην ελάττωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και στην προστασία των εδαφών. 4. Αξιοποίηση για λιπαντικούς σκοπούς των παραπροϊόντων κατεργασίας των φιστικιών με επαναχρησιμοποίηση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. 5. Δημιουργία διαδικτυακού κέντρου παρακολούθησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων και παροχή συμβουλευτικής. 6. Την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης καλλιεργούμενων εκτάσεων. 7. Δημιουργία βάσης δεδομένων παραγωγών και εφαρμοζόμενων πρακτικών Δημιουργία διαδικτυακού Κέντρου Διαχείρισης καλλιεργούμενων εκτάσεων προς χρήση από τον εμπλεκόμενο Συνεταιρισμό ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΣ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. Website: https://www.innovagro.net.gr/
Συντονιστής φορέας: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς: Αγροτικός Συνεταιρισμός «Κελυφωτό Φιστίκι Μώλος-Θερμοπύλες», Μέλετη-Κατασκευή Ενεργειακών Συστημάτων & Ανάπτυξη Καινοτομίας – Green Projects
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ: Δρ Μαρία ΝτούλαΤελευταία ενημέρωση: 23/2/2024