ΕΣΠΑ

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ειδικής ∆ράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), για το έργο με κωδικό «Τ6ΥΒΠ-00174» και τίτλο «Τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων», με Ακρωνύμιο «ENTOMO4FISH».
Διάρκεια: 2019-2022
Το έργο με Ακρωνύμιο «ENTOMO4FISH», κωδικό «Τ6ΥΒΠ-00174» και τίτλο «Τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, στο πλαίσιο της Ειδικής ∆ράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα. Το έργο αφορά στην ποιοτική σύσταση των εμπορικώς διαθέσιμων εντομοαλεύρων, προερχόμενων από τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδη εντόμων (Tenebrio molitor, Hermetia illucens Musca domestica) και μέσω της ιχνηλασιμότητας θα πιστοποιηθεί/καταγραφεί η διαδικασία παραγωγής και χρήσης ως μέσο για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων στις ιχθυοτροφές και στους καταναλωτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://entomo4fish.bio.auth.gr/

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5030738 και τίτλο «Ανάδειξη – αξιολόγηση – αξιοποίηση ελληνικών ποικιλιών αμπέλου», με Ακρωνύμιο «HELLENOINOS», στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».
Διάρκεια: 2018-2021
Το έργο με Ακρωνύμιο «HELLENOINOS», με Κωδικό ΟΠΣ 5030738 και τίτλο «Ανάδειξη – αξιολόγηση – αξιοποίηση ελληνικών ποικιλιών αμπέλου», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, σύμφωνα με την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέχειας της εθνικής συλλογής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, στην απόκτηση σε βάθος γνώση για τις πέντε σημαντικότερες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και τους υπάρχοντες κλώνους τους, αλλά και στην αξιολόγηση φαινοτυπικών, γενετικών και μεταβολομικών χαρακτηριστικών άλλων 20 ποικιλιών, ώστε να τεθεί υπόβαθρο για τη μελλοντική ανάδειξη τους, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση και συνέχεια της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ιολογίας του ΜΦΙ θα διεξάγει εργαστηριακό έλεγχο με σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης (RT-qPCR) σε 250 ποικιλίες αμπέλου για επτά (7) επιβλαβείς ιούς, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική φυτοϋγειονομική νομοθεσία.

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με κωδικό ΟΠΣ 5029335, με τίτλο «Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα» και Ακρωνύμιο «Insects For Aqua», που έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Διάρκεια: 2018-2021
Το έργο με Ακρωνύμιο «Insects For Aqua», κωδικό ΟΠΣ 5029335 και τίτλο «Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Το έργο αφορά στη μελέτη της αξιοποίησης των αναξιοποίητων οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα.

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 και τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου», με Ακρωνύμιο «PlantUp», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Διάρκεια: 2018-2021
Το έργο με Ακρωνύμιο «PlantUp», με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 και τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, σύμφωνα με τη δράση με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο αφορά στη δημιουργία προσβάσιμης στην επιστημονική κοινότητα Ερευνητικής Υποδομής με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της ασφάλειας και αειφορίας γεωργικών οικοσυστημάτων, της προστασίας και εκμετάλλευσης φυτογενετικών πόρων και της ανάπτυξης καινοτόμων φυσικών προϊόντων. Συγκεκριμένα το ΜΦΙ συντονίζει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δικτύου για τη σε βάθος διερεύνηση επιβλαβών οργανισμών των φυτών και των αλληλεπιδράσεών τους με τα φυτά με στόχο την ασφαλή διαχείρισή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: https://plant-up.com

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5030853 και τίτλο «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες», με Ακρωνύμιο «QFytoTera», στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».
Διάρκεια: 2018-2021
Το έργο με Ακρωνύμιο «QFytoTera», με Κωδικό ΟΠΣ 5030853 και τίτλο «Νανογαλακτώματα φυτικών ελαίων με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, σύμφωνα με την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αφορά στην εισαγωγή νέων δραστικών συστατικών φυτικής προέλευσης με σημαντικά αυξημένη εντομοαπωθητική δράση και στην τυποποίηση των δραστικών συστατικών σε φυσικά γαλακτώματα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας, διάρκειας και καλλυντικών ιδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibmcb/projects/2018_QFytoTera_EN_GR.pdf

Τίτλος: BIONIAN - «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων»
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Διάρκεια: 2018-2022
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνάς (ΙΤΕ). Συνολικός Προϋπολογισμός: 875.458€. Το έργο με Ακρωνύμιο «BIONIAN» και τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και αφορά στον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και την ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας. Οι δράσεις του έργου είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΕΣΒ).
Το έργο θέτει ως αρχή ανάπτυξης όλων των δράσεών του το έδαφος και ξεκινώντας από τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (χρήση Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους κ.λ.π), τα οικοσυστήματα που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο συμμετέχει στο παραπάνω έργο ως φορέας υλοποίησης του Υποέργου 1 «Χαρτογράφηση εδαφών, βιοτόπων, γεωτόπων, οικοτόπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και διάδοση των αποτελεσμάτων» το οποίο θα ξεκινήσει με τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών χρησιμοποιώντας ως βάση και τον αναγνωριστικό χάρτη της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, και θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όλα τα οικοσυστήματα των Ιόνιων Νησιών που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους (γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, προστατευόμενες περιοχές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, βοσκότοπους, υδατικούς πόρους, υδροβιότοπους, γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά).
Συγκεκριμένα, το Υποέργο έχει τους παρακάτω ιδιαίτερους στόχους:
1. Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη, κλίμακας
2. Δημιουργία εδαφικών θεματικών χαρτών (επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, γονιμότητας, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σύμφωνα με τα εδαφοκλιματικά δεδομένα, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών οργανικών πρόσθετων/αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιλότητας (φυτικής και ζωικής), εκτίμησης κινδύνου υποβάθμισης/ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων).
3. Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χρήσεων και καλύψεων γης, γεωμορφολογικών σχηματισμών, γεωργικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, υδατικών πόρων και υδροβιοτόπων.
4. Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα λόγω διαφόρων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (π.χ. διασπορά ασθενειών, τροφοπενίες, τοξικότητες, κ.α.).
5. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των παραγωγικών φορέων της ΠΙΝ για την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των παραδοτέων της Πράξης και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού υιοθέτησής τους από την ΠΙΝ και την τοπική κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.

Υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-04448 και τίτλο «Εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με υψηλή προστιθέμενη αξία στη ζωική παραγωγή», με Ακρωνύμιο «Legumes4Proteins», στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: LIFE
Διάρκεια: 2019-2022
Το έργο με Ακρωνύμιο «Legumes4Proteins», με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-04448 και τίτλο «Εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με υψηλή προστιθέμενη αξία στη ζωική παραγωγή», με Ακρωνύμιο «Legumes4Proteins», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, σύμφωνα με την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αφορά στην ολιστική προσέγγιση του συστήματος παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων, ώστε να αντικαταστήσουν τη σόγια.

Τελευταία ενημέρωση: 17/1/2020