0
Linkedin  Instagram  Facebook

ΕΣΠΑ

Τίτλος: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία Έναρξης:2/7/2018
Διάρκεια:5,5 έτη
Το έργο με ακρωνύμιο «BIONIAN» υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός, καταγραφή, ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση των πιέσεων στην εδαφική βιοποικιλότητα τω Ιονίων Νήσων και ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας. Οι δράσεις του έργου είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΕΣΒ). Το έργο θέτει ως αρχή ανάπτυξης όλων των δράσεών του το έδαφος και ξεκινώντας από τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (χρήση Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους κ.λ.π), τα οικοσυστήματα που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο συμμετέχει στο παραπάνω έργο ως φορέας υλοποίησης του Υποέργου 1 «Χαρτογράφηση εδαφών, βιοτόπων, γεωτόπων, οικοτόπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και διάδοση των αποτελεσμάτων» το οποίο θα ξεκινήσει με τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών χρησιμοποιώντας ως βάση και τον αναγνωριστικό χάρτη της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, και θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όλα τα οικοσυστήματα των Ιόνιων Νησιών που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους (γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, προστατευόμενες περιοχές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, βοσκότοπους, υδατικούς πόρους, υδροβιότοπους, γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά). Συγκεκριμένα, το Υποέργο έχει τους παρακάτω ιδιαίτερους στόχους: 1.Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη, κλίμακας 2.Δημιουργία εδαφικών θεματικών χαρτών (επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, γονιμότητας, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σύμφωνα με τα εδαφοκλιματικά δεδομένα, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών οργανικών πρόσθετων/αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιλότητας (φυτικής και ζωικής), εκτίμησης κινδύνου υποβάθμισης/ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων). 3.Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χρήσεων και καλύψεων γης, γεωμορφολογικών σχηματισμών, γεωργικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, υδατικών πόρων και υδροβιοτόπων. 4.Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα λόγω διαφόρων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (π.χ. διασπορά ασθενειών, τροφοπενίες, τοξικότητες, κ.α.). 5.Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των παραγωγικών φορέων της ΠΙΝ για την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των παραδοτέων της Πράξης και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού υιοθέτησής τους από την ΠΙΝ και την τοπική κοινωνία.
Websitehttps://bionian-project.gr/el
Συντονιστής φορέας:Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Μαρία Ντούλα
Avocado Avocado

Τίτλος: Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία Έναρξης:21/9/2018
Διάρκεια:5 έτη
Το έργο με Ακρωνύμιο «Insects For Aqua» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Σκοπός του έργου είναι η ενδελεχής μελέτη της αξιοποίησης των αναξιοποίητων οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα. Τα οργανικά απορρίματα από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) θα αξιολογηθούν ως υποστρώματα ανάπτυξης των προνυμφών 2 ειδών εντόμων, ενώ θα καταρτιστούν πρωτόκολλα παραγωγής των εντομοαλεύρων για την ενσωμάτωση σε ιχθυοτροφές σε διάφορα ποσοστά και αξιολόγησή τους ως πρώτες ύλες στα σιτηρέσια της τσιπούρας κια του λαβρακιού. Η εκτροφή οργανισμών με χρήση εντομοαλεύρων, είναι μια καινοτόμος εμπορική δραστηριότητα για τη χώρα μας, κυρίως λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία ενημέωση για το νέο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλάισιο που την υποστηρίζει. Ωστόσο, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Νότιος Αφρική, η συγκεκριμένη εκτροφή μετράει ήδη 40 χρόνια. Η δε εκτροφή εντόμων για ζωοτροφές ή για ανθρώπινη κατανάλωση στις Ασιατικές χώρες μετρά αιώνες
Websitehttps://insects4aqua.gr/en/homepage/
Συντονιστής φορέας:Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Υδατοκαλλιέργειες Καρχαρίας
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Δημήτριος Κοντοδήμας

Τίτλος: Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών (ΤΑΕΔΚ-06173)
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ημερομηνία Έναρξης: 1/4/2022
Διάρκεια: 30 μήνες
Το έργο με ακρωνύμιο «moSquITo» υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι αφενός η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την παρακολούθηση των πληθυσμών του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης και πιθανών ειδών εισβολέων του ίδιου γένους και αφετέρου για την άμεση αναγνώριση διαφορετικών ειδών, αλλά και παθογόνων που αυτά μπορούν να διαβιβάσουν. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νέα διαχειριστικά πλάνα έναντι του Aedes albipictus, αλλά και άλλων IMS (Invasive Mosquito Species), στα οποία θα ενσωματωθούν τα παραπάνω εργαλεία παρακολούθησης των πληθυσμών και των παθογόνων που μπορούν να διαβιβάσουν. Κεντρικό ρόλο στα διαχειριστικά σχέδια θα έχει η τεχνική της εξαπόλυσης στειρωμένων εντόμων (Sterilized Insect Technique- SIT) ως μία μέθοδο που θα βοηθήσει στην μείωση των βιοκτόνων στις αστικές περιοχές, όπως αυτό προβλέπεται και από τον Κανονισμό 528/2012 της Ε.Ε. Για τη βελτίωση της τεχνικής της εξαπόλυσης στειρωμένων εντόμων θα γίνει έρευνα πάνω σε σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση προβιοτικών στην τροφή των προνυμφών, που αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εκτροφής, την ανταγωνιστικότητα των εξαπολυόμενων στειρωμένων αρσενικών και εν τέλη τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της SIT. Επιπλέον, το έργο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη παραγωγή των στειρωμένων εντόμων στη χώρα μας, μαζική εκτροφή, στείρωση και εξαπόλυση, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης με βιολογικά μέσα, αλλά και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων εισβολών επικίνδυνων ειδών.
Websitehttps://www.mosquitosit.gr/
Συντονιστής φορέας: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Protecta A.E., GRIDNET
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ: Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης
Avocado
Avocado

Τελευταία ενημέρωση: 18/7/2024