0
Linkedin  Instagram  Facebook

EFSA

Τίτλος: Entrusting support tasks in the area of plant health risk assessment, Pest categorizations for phytophagous insects and mites of agricultural crops
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:2024
Διάρκεια:5/12/2025
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και με χρηματοδότηση κατά 90% από την European Food Safety Authority (EFSA). Σκοπός του έργου είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA στους συνδυασμούς επιστημονικών πεδίων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units και στους οποίους το ΜΦΙ έχει αξιολογηθεί θετικά στα πλαίσια του προγράμματος GP/EFSA/PREV/2021/01. Ειδικότερα, η δραστηριότητα (Task) και το Επιστημονικό πεδίο (Area) αντιστοιχούν στα ακόλουθα: Δραστηριότητα 3 (Task 3): Επιστημονική συμβολή στη συλλογή δεδομένων, την καταχώρηση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και αντίστοιχους ποιοτικούς ελέγχους, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής που υποστηρίζουν την αξιολόγηση κινδύνου, συντονισμός δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης, εκτίμηση κινδύνου. Επιστημονικό πεδίο (Area): Area 1: Τοξικολογικές μελέτες και μελέτες μεταβολισμού (ενότητα 5 των απαιτήσεων για χημικές δραστικές ουσίες στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 283/2013, ενότητα 7 των απαιτήσεων για προστασία φυτικών προϊόντων στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 284/2013) και σχετική εκτίμηση κινδύνων. Area 3: Χημεία, φυσικοχημικές ιδιότητες, αναλυτικές μέθοδοι, τρόπος συμπεριφοράς στο περιβάλλον (ενότητες 1,2,4 και 7 των απαιτήσεων για δραστικές χημικές ουσίες με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) Αριθ. 283/2013 και ενότητες 1,2,5 και 9 των απαιτήσεων για προστασία φυτικών προϊόντων στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 284/2013) και σχετική εκτίμηση κινδύνου. Area 4: Οικοτοξικολογικές μελέτες ενότητα 8 των απαιτήσεων για δραστικές χημικές ουσίες με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) Αριθ. 283/2013 και ενότητα 10 των απαιτήσεων για προστασία φυτικών προϊόντων στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 284/2013) και σχετική εκτίμηση κινδύνου. Website: 
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Κυριακή Μαχαίρα

Τίτλος: Entrusting support tasks in the area of plant health risk assessment, Pest categorizations for phytophagous insects and mites of agricultural crops
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:1/10/2023
Διάρκεια:4 έτη & 2 μήνες
Το παραπάνω έργο υλοποιείται από το ΜΦΙ και αφορά το Lot 1 στο πλαίσιο της GP/EFSA/PLANTS/2022/02 με 90% χρηματοδότηση από την EFSA. Σκοπός του έργου είναι η παροχή βοήθειας στην EFSA σχετικά με τη διενέργεια κατηγοριοποίησης επιβλαβών οργανισμών στη γεωργία (εντόμων και ακάρεων) και αξιολογήσεων κινδύνου για νέους και αναδυόμενους φυτικούς εχθρούς. Η κατηγοριοποίηση επιβλαβών οργανισμών είναι η πρώτη φάση της αξιολόγησης κινδύνου για ένα φυτικό εχθρό και περιγράφει συνοπτικά την βιολογία, την ανίχνευση και ταυτοποίηση, τη διασπορά, το εύρος των ξενιστών, την ικανότητα εισόδου, εγκατάστασης και εξάπλωσης του εχθρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανές συνέπειες και τα διαθέσιμα μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας εισαγωγής, εγκαταστασης, διασποράς και των επιπτώσεών του. Η κατηγοριοποίηση των επιβλαβών εχθρών ολοκληρώνεται αναφέροντας εάν πληρούν τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν από την EFSA για να θεωρηθούν ως πιθανοί οργανισμοί καραντίνας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προσδιορισμό των κύριων σχετικών αβεβαιοτήτων. Website: 
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Δημήτρης Παπαχρήστος

Τίτλος: Evaluation of new evidence on Non-Dietary Exposure to Plant Protection Products
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:28/8/2023
Διάρκεια:25,5 μήνες
Το παραπάνω έργο, υλοποιείται με την συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου και χρηματοδοτείται κατά 100% από την EFSA. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιολόγηση νέων δεδομένων που αφορούν στην εκτίμηση της μη διατροφικής έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σκοπό την χρησιμοποίηση αυτών για την αναθεώρηση του σχετικού κατευθυντηρίου εγγράφου της EFSA. Ειδικότερα, η EFSA πρόσφατα ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του κατευθυντήριου εγγράφου που αφορά στην εκτίμηση της μη διατροφικής έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Charistou A, Coja T, Graig P, Hamey P, Martin S, Sanvido O, Chiusolo A, Colas M and Istace F, 2022, Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment of plant protection products, EFSA Journal 2022;20(1):7032, 134 pp.). Λόγω της διαθεσιμότητας νέων δεδομένων, η EFSA απευθύνθηκε άμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο ώστε να αναλάβουν την αξιολόγηση των νέων στοιχείων. Οι τελικές αναφορές του προγράμματος θα ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη αναθεώρηση του σχετικού EFSA Guidance. Συντονιστής φορέας:French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES)
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Università di Torino, Università degli Studi di Milano, Bundesinstitut für Risikobewertung
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Αγαθή Χαριστού

Τίτλος: Entrusting support tasks in the area of Plant health - Commodity risk assessment for High Risk Plants
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:1/4/2023
Διάρκεια:2 έτη
Το παραπάνω έργο υλοποιείται από το ΜΦΙ και χρηματοδοτείται κατά 90% από την EFSA. Το έργο είναι συνέχεια του Specific Agreement No 1του Framework GP/EFSA/ALPHA/2020/01 – Lot 2 και αφορά στην παροχή βοήθειας στην EFSA σχετικά στην αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού κινδύνου για καλλωπιστικά φυτά προς φύτευση που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Ακολουθώντας τα πρότυπα που έχει αναπτύξει η EFSA θα γίνεται η αξιολόγηση των στοιχείων φακέλων τρίτων χωρών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την εξαγωγή στην ΕΕ συγκεκριμένων ειδών καλλωπιστικών φυτών προς φύτευση. Συγκεκριμένα θα προσδιοριστούν όλοι οι πιθανοί εχθροί που αφορούν στο συγκεκριμένο φυτικό υλικό και θα διερευνηθεί η διασπορά τους ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο σχετίζονται με τη χώρα εξαγωγής και θα αξιολογηθούν τα πιθανά φυτοϋγειονομικά μέτρα που θα λαμβάνονται και ο ενδεχόμενος φυτοϋγειονομικός κίνδυνος. Με βάση το έργο θα παραδοθούν κατάλογοι με τους εχθρούς και τις ασθένειες που προβάλλουν τα υπό εξέταση καλλωπιστικά και στοιχεία για την παρουσία τους στις χώρες εξαγωγής και στην ΕΕ, καθώς και τεχνικά κείμενα που θα παρουσιάζουν περιληπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά για τους εχθρούς και τις ασθένειες που παρουσιάζουν φυτοϋγειονομικό ενδιαφέρον.
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Δημήτριος Παπαχρήστος

Τίτλος: Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:1/5/2022
Διάρκεια:2 έτη
Το έργο υλοποιείται με την συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και αφορά το GP/EFSA/PREV/2021/01 για το Task 2/Area 2 και χρηματοδοτείται κατά 90% από την EFSA. Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA για θέματα αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου στο επιστημονικό πεδίο του μεταβολισμού, υπολειμμάτων και ασφάλειας του καταναλωτή. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα κατευθυντήρια κείμενα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της EFSA. Ειδικότερα το επιστημονικό πεδίο (Area) και η δραστηριότητα (Task) αντιστοιχούν στα εξής: Δραστηριότητα (Task 2): Επιστημονική συμβολή στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων της EFSA κατά την εφαρμογή των άρθρων 10,12 και/ή 43 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 396/2005 και της σχετικής μελέτης εκτίμησης κινδύνου (εφαρμοστέο στα επιστημονικά πεδία 1,2 και 7). Επιστημονικό πεδίο (Area 2): Υπολείμματα (ενότητα 6 των απαιτήσεων για δραστικές χημικές ουσίες με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) Αριθ. 283/2013 και ενότητα 8 των απαιτήσεων για προστασία φυτικών προϊόντων στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 284/2013) και σχετική εκτίμηση κινδύνου.
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Τίτλος: Partnership with EFSA on the retrospective Cumulative Risk Assessment of dietary exposure to pesticide residue (GP/EFSA/PREV/2023/03)
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:-
Διάρκεια:4 έτη
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρος και με χρηματοδότηση κατά 90% από την European Food Safety Authority (EFSA). Σκοπός του έργου είναι η σύναψη χρηματοδοτικών συμφωνιών – πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της EFSA και φορέων για την διεξαγωγή συσσωρευτικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της πρότασης είναι η διενέργεια συσσωρευμένης διατροφής έκθεσης για τον Ευρωπαίο Καταναλωτή. Η διατροφική εκτίμηση επικινδυνότητας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση πιθανοκρατιών μοντέλων και ειδικότερα με το λογισμικό MCRA για περίπου 30 πληθυσμούς κάνοντας χρήση στοιχείων παρακολούθησης υπολειμμάτων από επίσημα προγράμματα επίσημων ελέγχων.
Συντονιστής φορέας:Βασιλικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (RIVM)
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γαλλική Υπηρεσία Τροφίμων, Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας (ANSES)
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Τίτλος: Support to urgent authorizations on Plant Health and Pesticides (GP/EFSA/PLANTS/2023/02)
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:2023
Διάρκεια:43 μήνες
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως συντονιστή και με χρηματοδότηση κατά 90% από την European Food Safety Authority (EFSA). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προίόντων σε εφαρμογή του Άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σχετικά με την κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειοδότησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για τη διάθεση στην αγορά, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα. Τα πρωτόκολλα που θα αναπτυχθούν θα αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δραστικών ουσιών (εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα/βακτηριοκτόνα και υπόλοιπες κατηγορίες δραστικών ουσιών π.χ. υποκαπνιστικά εδάφους, ζιζανιοκτόνα και νηματοδοκτόνα).
Συντονιστής φορέας:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συμπράττοντες Φορείς:Agencia Estatal Consejo Superior De Investigationes Cientificas, Aarhus University
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Ευάγγελος Καρανάσιος

Τίτλος: Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units - Specific Agreement No 11-2023 implementing Framework Partnership Agreement GP/EFSA/PREV/2021/01-Kidney CAG
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία Έναρξης:26/4/2023
Διάρκεια:30 μήνες
Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ ως εταίρου στο επιστημονικό πεδίο Task 3/Area 1 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units» και χρηματοδοτείται κατά 90% από την EFSA. Ειδικότερα το επιστημονικό πεδίο (Area) και η δραστηριότητα (Task) αντιστοιχούν στα εξής: Δραστηριότητα (Task 3): Επιστημονική συμβολή στη συλλογή δεδομένων, την καταχώρηση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και αντίστοιχους ποιοτικούς ελέγχους, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής που υποστηρίζουν την αξιολόγηση κινδύνου, συντονισμός δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης, εκτίμηση κινδύνου. Επιστημονικό πεδίο (Area 1): Τοξικολογικές μελέτες και μελέτες μεταβολισμού (ενότητα 5 των απαιτήσεων για χημικές δραστικές ουσίες στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 283/2013, ενότητα 7 των απαιτήσεων για προστασία φυτικών προϊόντων στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 284/2013) και σχετική εκτίμηση κινδύνων. Σκοπός του έργου είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA στους συνδυασμούς επιστημονικών πεδίων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των EFSA Pesticides Peer Review and Pesticides Residues and Application Desk units και στους οποίους το ΜΦΙ έχει αξιολογηθεί θετικά στα πλαίσια του προγράμματος. Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 (Annex 1) της Ειδικής Συμφωνίας No 11-2023 (Specific Agreement No 11-2023), προβλέπεται πως η ομάδα έργου του ΜΦΙ θα πραγματοποιήσει τα Βήματα 2, 5, 8 (Section 5 / Παράγραφος 5) καθώς και θα παρέχει ad-hoc υποστήριξη στην EFSA ή τις ομάδες εργασίας της (CRA WGs) κατά την διάρκεια σταδίων της διαδικασίας πάνω σε θέματα που συνδέονται στενά με την δημιουργία των Cumulative Assessment Groups-CAGs με όργανο στόχο το νεφρό (όπως αυτά περιγράφονται στο Section 6 / Παράγραφος 6).
Συντονιστής φορέας:-
Συμπράττοντες Φορείς:Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Συντονιστής Έργου για το ΜΦΙ:Δρ Κυριακή Μαχαίρα

Τελευταία ενημέρωση: 18/7/2024