0
Linkedin  Instagram

Επιστημονικά Δίκτυα

Τίτλος: ΤC7-RER-5.022-001 - “Developing Genetic Control Programs on Aedes Invasive Mosquitoes in the European Region”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA)
Διάρκεια: 2016-2020
Το έργο με Ακρωνύμιο «ΤC7-RER-5.022-001» και τίτλο «Developing Genetic Control Programs on Aedes Invasive Mosquitoes in the European Region», υλοποιείται εκ μέρους της Ελλάδας από το ΜΦΙ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των Ευρωπαϊκών Χωρών που αντιμετωπίζουν ή αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία από ασθένειες που προκαλούνται από κουνούπια στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και στη χώρα μας η μέθοδος εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile Insect Technique – SIT). Η φιλοσοφία της μεθόδου SIT στηρίζεται στην απελευθέρωση στείρων αρσενικών εντόμων (τα οποία δεν τσιμπάνε τον άνθρωπο, μόνο τα θηλυκά κουνούπια λαμβάνουν αίμα). Η στείρωση των αρσενικών γίνεται με μεθόδους που βασίζονται στη χρήση ραδιενέργειας (από μηχανήματα όμοια με αυτά που υπάρχουν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα) και όχι με γενετικές μεθόδους.
https://www.iaea.org/projects/tc/rer5022
http://www.conops.gr/sit-technique/

Τίτλος: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»– ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ «Βιώσιμη φυτοπροστασία της ελιάς με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών»
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.
Διάρκεια: 2019-2021
Το έργο ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»– ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ «Βιώσιμη φυτοπροστασία της ελιάς με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών», υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΜΦΙ, ως εταίρου και αφορά στην αποτελεσματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη φυτοπροστασία της ελιάς, με τα λιγότερα δυνατά χημικά υπολείμματα στο προϊόν και το περιβάλλον. Κύρια εντομολογικά (όπως ο δάκος) και φυτοπαθολογικά προβλήματα (όπως verticiullium, xylela) θα στοχευθούν, με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που βασίζονται στην γονιδιωματική».
Website:

Τίτλος:“Euphresco Network “European Phytosanitary (Statutory Plant Health) Research Coordination Network”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Αυτοχρηματοδοτούμενο από το ΜΦΙ
Διάρκεια: 2014-σήμερα
Το Euphresco Network είναι ένα Δίκτυο Οργανισμών των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοπροστασίας (European Plant Protection Organization, EPPO) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.), που χρηματοδοτούν και συντονίζουν την έρευνα στον τομέα της Φυτοϋγείας. Απώτερος στόχος του Euphresco είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών του EPPO και της Ε.Ε. σε θέματα έρευνας που άπτονται φυτοϋγειονομικών θεμάτων καθώς και η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, που είτε αποτελούν τις περιοχές προέλευσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά είτε αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα φυτοϋγείας με εκείνα των μελών του Δικτύου. Το Δίκτυο Euphresco αποτελεί συμβουλευτικό επιστημονικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της πολιτικής της και την αποτελεσματικότερη διάθεση των κονδυλίων στην έρευνα σε θέματα Φυτοϋγείας.
Στο Δίκτυο Euphresco συμμετέχουν σήμερα 70 Οργανισμοί από 50 χώρες.

Το ΜΦΙ είναι μέλος του Euphresco από το 2014 (έτος ίδρυσης του Δικτύου). Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Δίκτυο, το ΜΦΙ έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια τις ερευνητικές ομάδες του (μη ανταγωνιστικός μηχανισμός χρηματοδότησης) που συνεργάζονται με αντίστοιχες ομάδες άλλων μελών του Δικτύου για την υλοποίηση των παρακάτω υποέργων:
• Τοpic 2015-D-142: Consensus Detection and Identification Protocol for Acidovorax citrulli on cucurbit seeds
• Topic 2015-E-147: Determine different Plum pox virus strains in wild hosts and in stone fruit cultivars with different susceptibility as a part of improved control and surveillance strategies.
• Topic 2015-E-156: Development and implementation of early detection tools and effective management strategies for invasive non-European and other selected fruit fly species of economic importance.
• Topic 2015-F-172: The application of Next-Generation Sequencing technology for the detection and diagnosis of non-culturable organisms: viruses and viroids.
• Topic 2016-A-212: Assessment of a generic method for the detection of Begomoviruses
• Topic 2016-A-206: Test performance studies of detection tests of Pospiviroides on Solanaceae
Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.euphresco.net/

Τίτλος:“Εμβληματική Δράση: Οι Δρόμοι των Αμπελώνων”
Φορέας – Πλαίσιο Χρηματοδότησης:Γ.Γ.Ε.Τ.
Διάρκεια: 2019-2021
Το έργο έχει ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας στον τομέα του αμπελιού και των προϊόντων του και την επίτευξη προόδου στο συγκεκριμένο τομέα της αγροδιατροφής μέσω:
1. της μελέτης και του χαρακτηρισμού σταφυλιών και οίνων των εμβληματικών γηγενών ποικιλιών αμπέλου,
2. της γονιδιωματικής ανάλυσης και εφαρμογής -ομικών τεχνολογιών σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου,
3. της βιώσιμης φυτοπροστασίας των γηγενών ποικιλιών με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών,
4. της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα με την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης δεδομένων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Το έργο περιλαμβάνει τρία Υποέργα:
(α) Υποέργο 1: Γενετική και Γονιδιωματική Ανάλυση,
(β) Υποέργο 2: Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών-βιοσυνθετικά μονοπάτια-οινοποίηση, και
(γ) Υποέργο 3: Φυτοπροστασία – Μικροβίωμα.
Το ΜΦΙ συμμετέχει ως εταίρος στο Υποέργο 3 και πιο συγκεκριμένα στην υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων:
• “Ανθεκτικότητα γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου στο ωίδιο και τον περονόσπορο” Στόχος της Δράσης είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας γηγενών εμβληματικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ως προς την ανθεκτικότητά τους στο ωίδιο (Erysiphe necator) και τον περονόσπορο (Plasmopara viticola) και στο χαρακτηρισμό των ανθεκτικών ποικιλιών με τη χρήση “-ομικών” εργαλείων,
• “Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των ιών και των πληθυσμών τους σε σημαντικούς αμπελώνες της χώρας με στόχο την τελική αναβάθμισή τους”. Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και της κατάστασης της φυτοϋγείας των Ελληνικών αμπελώνων μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης γνωστών και νέων/αναδυόμενων ιολογικών προβλημάτων, και
• “Εντομολογία - Μοριακή γενοτύπιση εντομολογικών εχθρών, ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα και βελτιστοποίηση φυτοπροστασίας”. Στόχος της Δράσης είναι (α) η διερεύνηση των επιπέδων ανθεκτικότητας ελληνικών πληθυσμών των εντόμων «Τζιτζικάκια» σε διάφορες ομάδες εντομοκτόνων και στο μοριακό χαρακτηρισμό της ανθεκτικότητας με απώτερο σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό της ανθεκτικότητας και τη βελτίωση και διαχείριση της καταπολέμησής τους και (β) η διερεύνηση της παρουσίας ψευδοκόκκων φορέων σημαντικών ιώσεων της αμπέλου σε Ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες.
Συντονιστής του Έργου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συντονιστής Υποέργου 3: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορείς υλοποίησης Υποέργου 3:
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
5. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ)
6. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
7. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ)
8. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)
10. Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΚ)
11. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙΚ)
12. Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΑΚ)

Τελευταία ενημέρωση: 23/2/2024